رصد نما چیست ؟
اولین دیده بان تولیدات عفاف وحجاب کشورباهویت اسلامی،انقلابی و مردمی بوده که به طور فعالانه فرآیندهای شناسایی جامع؛ ارزیابی سه مرحله ای تخصصی،ملی ومردمی؛خوشهبندی،معرفی وترویج شایسته تولیدات فکری -فرهنگی تاثیرگذاردرترویج سبک زندگی عفیفانه بارویکرد مخاطب محوررادنبال خواهد نمود.خروجی اینرویداد به تصمیمسازی ، راهبری و سیاستگذاری عملیاتهای فراگیر درسطح ملی منجرخواهد شد.