رصد نما چیست ؟
اولین دیده بان تولیدات عفاف وحجاب کشورباهویت اسلامی،انقلابی و مردمی بوده که به طور فعالانه فرآیندهای شناسایی جامع؛ ارزیابی سه مرحله ای تخصصی،ملی ومردمی؛خوشهبندی،معرفی وترویج شایسته تولیدات فکری -فرهنگی تاثیرگذاردرترویج سبک زندگی عفیفانه بارویکرد مخاطب محوررادنبال خواهد نمود.خروجی اینرویداد به تصمیمسازی ، راهبری و سیاستگذاری عملیاتهای فراگیر درسطح ملی منجرخواهد شد.
در فاصله ها، ‌‌پدری نمایش داده می‌شود که از لحاظ اعتقادی و فرهنگی فردی متعصب و پایبند به اصول است و در مقابل فرزندی تحت تأثیر همسالان، ‌‌بدون اعتقاد به باورهای پدر و در مسیری دیگر از خواسته‌ها و تمایلات قرار گرفته که همین مسئله، ‌‌تقابل دو نسل را دامن زده است. ‌‌ پیشرفت تکنولوژی و گسترش وسایل ارتباط جمعی از یک طرف، ‌‌تضاد فرهنگی و فکری در خانواده‌ها و عدم آموزش دقیق و به موقع آموزه‌های دینی از سوی دیگر باعث شده است که جوانان دچار نوعی سردرگمی هویتی شوند. ‌‌
در فاصله ها، ‌‌پدری نمایش داده می‌شود که از لحاظ اعتقادی و فرهنگی فردی متعصب و پایبند به اصول است و در مقابل فرزندی تحت تأثیر همسالان، ‌‌بدون اعتقاد به باورهای پدر و در مسیری دیگر از خواسته‌ها و تمایلات قرار گرفته که همین مسئله، ‌‌تقابل دو نسل را دامن زده است. ‌‌ پیشرفت تکنولوژی و گسترش وسایل ارتباط جمعی از یک طرف، ‌‌تضاد فرهنگی و فکری در خانواده‌ها و عدم آموزش دقیق و به موقع آموزه‌های دینی از سوی دیگر باعث شده است که جوانان دچار نوعی سردرگمی هویتی شوند. ‌‌
در فاصله ها، ‌‌پدری نمایش داده می‌شود که از لحاظ اعتقادی و فرهنگی فردی متعصب و پایبند به اصول است و در مقابل فرزندی تحت تأثیر همسالان، ‌‌بدون اعتقاد به باورهای پدر و در مسیری دیگر از خواسته‌ها و تمایلات قرار گرفته که همین مسئله، ‌‌تقابل دو نسل را دامن زده است. ‌‌ پیشرفت تکنولوژی و گسترش وسایل ارتباط جمعی از یک طرف، ‌‌تضاد فرهنگی و فکری در خانواده‌ها و عدم آموزش دقیق و به موقع آموزه‌های دینی از سوی دیگر باعث شده است که جوانان دچار نوعی سردرگمی هویتی شوند. ‌‌
در فاصله ها، ‌‌پدری نمایش داده می‌شود که از لحاظ اعتقادی و فرهنگی فردی متعصب و پایبند به اصول است و در مقابل فرزندی تحت تأثیر همسالان، ‌‌بدون اعتقاد به باورهای پدر و در مسیری دیگر از خواسته‌ها و تمایلات قرار گرفته که همین مسئله، ‌‌تقابل دو نسل را دامن زده است. ‌‌ پیشرفت تکنولوژی و گسترش وسایل ارتباط جمعی از یک طرف، ‌‌تضاد فرهنگی و فکری در خانواده‌ها و عدم آموزش دقیق و به موقع آموزه‌های دینی از سوی دیگر باعث شده است که جوانان دچار نوعی سردرگمی هویتی شوند. ‌‌
در فاصله ها، ‌‌پدری نمایش داده می‌شود که از لحاظ اعتقادی و فرهنگی فردی متعصب و پایبند به اصول است و در مقابل فرزندی تحت تأثیر همسالان، ‌‌بدون اعتقاد به باورهای پدر و در مسیری دیگر از خواسته‌ها و تمایلات قرار گرفته که همین مسئله، ‌‌تقابل دو نسل را دامن زده است. ‌‌ پیشرفت تکنولوژی و گسترش وسایل ارتباط جمعی از یک طرف، ‌‌تضاد فرهنگی و فکری در خانواده‌ها و عدم آموزش دقیق و به موقع آموزه‌های دینی از سوی دیگر باعث شده است که جوانان دچار نوعی سردرگمی هویتی شوند. ‌‌
در فاصله ها، ‌‌پدری نمایش داده می‌شود که از لحاظ اعتقادی و فرهنگی فردی متعصب و پایبند به اصول است و در مقابل فرزندی تحت تأثیر همسالان، ‌‌بدون اعتقاد به باورهای پدر و در مسیری دیگر از خواسته‌ها و تمایلات قرار گرفته که همین مسئله، ‌‌تقابل دو نسل را دامن زده است. ‌‌ پیشرفت تکنولوژی و گسترش وسایل ارتباط جمعی از یک طرف، ‌‌تضاد فرهنگی و فکری در خانواده‌ها و عدم آموزش دقیق و به موقع آموزه‌های دینی از سوی دیگر باعث شده است که جوانان دچار نوعی سردرگمی هویتی شوند. ‌‌

حامیان